Macer Kompanie veröffent wäich angel Mashinen, Mashinen Sett a fullt Approventer mat mei angel spesifikatiounen, so als Thresher, haur, Cleaner, Selector, Stoen Mashin, Vereenfeleter, Grader, aof ë kënnt äuschsprooun an testen d'Afwuns-Afwuns-Securren aus. Inweider, Mier Kompanie hudd unreleg honnen, so "Contract- Honoring & Promiseeeping Unit", "Advanced Taxfeling Unit", "Consumer Trusty Unit", "AAA-Demonstration Unit fir Qualitéit, Deenst an Kretz. Méi Produker, d'Prozeschreift vun der Vereen, an dee-Pietter, hat der nasionale patenten. Méi, D' Gedelmaacher huet d' Zertifikat vun "Qualified Product mat Stable Qualitéit" a un d'Processivert-Féatchs i Agricultural Machiner Vir fir d'Welt beter fir d'Welt an fir d'Gloft Stratistäusch Layout der Kompanie, Shijiazhuang Sanli Grain Auswiel Machinery Co., Ltd. Shijiazhuang QinTong Imp & Exp Trade Co., Ltd. Sett ass. Qintong Kompanie ass eng Sammellen vun Agrichielel Mashinery-Enduun, Fabrikt, Projekt-Consulting, Product Verkooun als een integratet Kompanie.