2022-05-26

Verd-Frucketer mer dir fir opheeden

Benotz-Frucketers Vermellt um mechanniszeert Operatiounen, als spéit, Auswiel, Ausscht, Auswiel, Auswiel-Granung, Coating an Package. De Benotz-Fuftfactourer vertell dir, dat d'Enwicht vun der Verzoer-Indusdust vun der Vereen, eng Sign vun d'Modernisze vun der Produktioun ass.