2022-07-19

Woen e Gravitéit destoner funksiert

Eerst, d'materiel gitt d'Gravity Destoner vun der Uer-Peeduport an a fir d' eerst Schrëf vun der äusschirm zerrenn, Sett et déi Schrëft-Austrasten Plate vun der Feed-Kechs äusstunn. D'materiel ass automatësch an äusch den Bildschierm verspreiert. D' ëernschierm an der Gravitéit Destoner generist d'materiel automatik op d'Gravitéit vun der Materiel Vibration an der Airflooun.