2022-08-16

Kjeldahl Nitrogen Analyser benotzt dir fir d'Aissuen

Kjeldahl Nitrogen Analyser vertell dir, vun d'Print vun Kjeldahl nitrogen determinatioun: Kjeldahl nitrogen-Dexurmatmatmatmat ass, fir den nitrogen-Authent-Auth on, fir d'Memegter Wert vun nitrogen-Inhandt, mat een Koefficient vun der Protein-Inhalts wesselen.